Aanbod

Stage lopen

Verzoeken kunnen via e-mail worden ingediend bij mevrouw Gisèle Snelder, adj. directeur (g.snelder@radiuswelzijn.nl)

Stage lopen bij Radius


Inhoud van de stage

Bij diverse afdelingen van Radius kun je stage lopen. Concreet betekent dit dat je aan de slag kunt bij bijvoorbeeld: de dagverzorging, ouderenadvisering (w.o. de welzijnsbezoeken), Maaltijd aan Huis, de PlusBus, de eettafels, activiteiten in de dienstencentra zoals spelletjesmiddagen, meldpunten vrijwillige hulpverlening etc.

Welke werkzaamheden het precies betreft hangt af van de afdeling, maar ook van je opleiding en leerdoelen.

Ook is het soms mogelijk mee te werken aan een onderzoek of aan het beleid. Ook dit hangt uiteraard af van je opleiding, je stageleerdoelen, en de mogelijkheden op dat moment binnen Radius.

 

Wie kunnen er stage lopen bij Radius
MBO- en HBO-studenten van diverse opleidingen en studierichtingen kunnen stage lopen bij Radius. Te denken valt aan HBO-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, MBO-Sociaal Agogisch Werk etc.

Voor de volgende MBO-opleidingen zijn we een door de OVDB erkend leerbedrijf :

Sociaal Agogisch Werk
- Sociaal Pedagogisch Werker 4 (Activiteitenbegeleiding)

- Sociaal Dienstverlener

- Sociaal Pedagogisch Werker
- Helpende Welzijn

 

Aantal beschikbare stageplaatsen

Het aantal beschikbare stageplaatsen is beperkt. We werken met relatief weinig beroepskrachten (70 parttimers, waaronder ook de huishoudelijk medewerkers) en heel veel vrijwilligers (ongeveer 650), die allemaal door de beroepskrachten worden begeleid en ondersteund bij hun vrijwilligerswerk. Voor het begeleiden van stagiair(e)s is mede hierdoor maar beperkt ruimte.

Gemiddeld kunnen we zo'n 3 à 4 stagiair(e)s plaatsen die een jaar bij ons stage lopen. Daarnaast is het soms mogelijk voor een korte periode stage te lopen.

 

Hoe te solliciteren naar een stageplaats

Heb je belangstelling om bij Radius stage te lopen, dan vragen wij je schriftelijk te solliciteren - het liefst via e-mail. Stuur een e-mailtje met je CV en een brief met je motivatie, de gewenste periode en de gewenste dagen van je stage naar Gisèle Snelder, adjunct-directeur, e-mailadres: g.snelder@radiuswelzijn.nl. Je stageverzoek wordt vervolgens in de verschillende teams ingebracht. Indien een van de collega's of een afdeling interesse heeft, maakt de betreffende collega een afspraak met je voor een sollicitatiegesprek. Het doel van het sollicitatiegesprek is een wederzijdse oriëntatie. Als men over en weer met elkaar verder wil, worden er definitieve afspraken gemaakt.

Soms wordt een stage gesplitst over twee afdelingen, omdat de omvang van het werk op één afdeling te klein is.

 

Je rechten en plichten als stagiair(e)

Je wordt als stagiair(e) beschouwd als werknemer zonder salaris en zonder directe verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De stagiair(e) is boventallig en verricht taken waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft liggen bij een betaalde werknemer.

Je krijgt de gelegenheid om kennis te maken met de diverse onderdelen van de organisatie.

Radius kent geen vergoeding voor de stage. Wel worden sommige onkosten vergoed, zoals telefoonkosten, en kennen we een rijwielvergoeding van € 0,75 per gewerkte dag e.d..

Wat de plichten betreft, verwachten we van de stagiair(e) dat hij/zij de normale omgangsvormen en leerafspraken in een 'stagerelatie' nakomt, zoals: op tijd komen, (werk)afspraken nakomen, een actieve / lerende stagehouding, een bij het opleidingsniveau behorend niveau van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en een bij het opleidingsniveau behorend niveau van communicatieve vaardigheden.

 

Begeleiding

Wat Radius betreft, vindt begeleiding plaats door een medewerker van de betreffende afdeling die daarvoor in aanmerking komt wat betreft zijn/haar opleiding. Daarnaast is het afhankelijk van de schoolopleiding, hoe de begeleiding van school er uit ziet en welke afspraken er zijn tussen Radius en de opleiding.

Er vindt begeleiding plaats op de werkplek t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden; hierover dienen vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt.

Verder vinden er regulier werkbesprekingen plaats tussen begeleider en stagiair(e) op vooraf afgesproken momenten.

Het is voor alle betrokkenen bij een stage belangrijk om te weten wie er allemaal betrokken zijn en waar deze personen te bereiken zijn. Het gaat hierbij om zowel de interne als de externe contactpersonen.

 

Beoordeling

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de stagiair(e)s.

Vooraf dient duidelijk te zijn wanneer de beoordelingen plaatsvinden, door wie en welke elementen er geëvalueerd worden.

Radius volgt wat de beoordeling van stagiair(e)s betreft de afspraken en regels van de opleiding hierover. De stagebegeleider vervult bij de evaluatiemomenten van de stagiair(e) de afgesproken rol en geeft de beoordelingen die van hem / haar op de onderdelen worden verwacht.

 

Contact

Hoofdkantoor

Tel. 071 707 42 00
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Tel. 071 707 42 00
Fax: 071 707 42 80
info@radiuswelzijn.nl
werkdagen: 8:30-17:00

neem direct contact op

Alle locaties in Leiden

Alle locaties in Oegstgeest

Aanmelden nieuwsbrief
voor vrijwilligers

 
Tafeltje Dek Je Leiden - Maaltijdservice Leiden - Maaltijden leiden - Kant-en-klaar maaltijd Leiden - Thuisbezorgen maaltijd Leiden - Maaltijden bezorgen Leiden - Maaltijden voor ouderen Leiden - Maaltijden aan huis Leiden - Koelvers maaltijden